Amstelveen, 20 januari 2011

Mitsubishi Motors Environment Initiative 2015

Tussentijdse doelen voor de ‘Mitsubishi Motors Group Environmental Vision 2020’

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) kondigt vandaag de inhoud aan van het ‘Mitsubishi Motors Environment Initiative Program 2015’, een tussentijds plan voor de milieu-initiatieven van de groep. Dit programma borduurt voort op het ‘Environment Initiative Program 2010’ en dient als gids voor het bedrijf voor de fiscale jaren 2011 tot en met 2015. Buiten dat het een actieplan is voor het realiseren van de ‘Mitsubishi Motors Group Environmental Vision 2020’, is het ook een van de sleutelonderdelen van het nieuwe tussentijdse zakenplan ‘Jump 2013’ dat ook vandaag werd aangekondigd. Het programma zal de hoogste prioriteit krijgen binnen de groep.

MMC lanceerde het ‘Environment Initiative Program 2010’ in het fiscaal jaar 2006, en nam een voorhoedepositie in bij de ontwikkeling en commercialisering van een aantal milieuvriendelijke auto’s en technologieën. De hoogtepunten bestonden onder andere uit de lancering van de nieuwe generatie elektrische auto i-MiEV, de lancering van auto’s met schone dieselmotoren die voldoen aan de recentste milieunormen in Europa en Japan, en het toegenomen gebruik van ‘Groen Plastic,’ gebaseerd op bedrijfseigen plantaardige plastictechnologie. In het productieproces heeft het bedrijf grote sprongen voorwaarts gemaakt in het voorkomen van de opwarming van de aarde en milieuvervuiling, waaronder de introductie van een nieuwe spuitmethode die minder energie verbruikt tijdens het drogen van verf op waterbasis.

In juni 2009 formuleerde en publiceerde het bedrijf de ‘Mitsubishi Motors Group Environmental Vision 2020’, die diende als overkoepelende richtlijn voor de milieu-initiatieven van het bedrijf. Als doelen die behaald moeten zijn in 2020 noemt het onder andere dat minimaal 20% van het totale productievolume moet bestaan uit elektrisch aangedreven auto’s (volledig elektrisch, EV, en plug-in hybride, PHEV), en dat de CO2-uitstoot van (nieuwe) modellen met 50% moet worden teruggedrongen in vergelijking met het fiscaal jaar 2005. Het bedrijf streeft ook naar een afname van ten minste 20% van de CO2-uitstoot per auto tijdens het productieproces in vergelijking met het fiscaal jaar 2005.

Het ‘Environment Initiative Program 2015’ stelt tussentijdse doelen voor 2015 als mijlpalen op de route naar de doelen voor 2020. Het stelt dat het productievolume voor ten minste 5% uit elektrisch aangedreven auto’s moet bestaan, om zo bij te dragen aan de 25% afname in CO2-uitstoot, en aan de 15% afname van de CO2-uitstoot tijdens het productieproces (beide in vergelijking met de waarden van het fiscaal jaar 2005).

Hoofddoelen voor het fiscaal jaar 2015 in het ‘Mitsubishi Motors Environment Initiative Program 2015’

(Alle afnames in vergelijking met het fiscaal jaar 2005) Doel fiscaal jaar 2015
(Environment Initiative Program 2015) Doel fiscaal jaar 2020
(Environmental Vision 2020)
CO2-uitstoot voor nieuwe producten
(nieuwe auto’s, wereldwijd gemiddelde, per auto) 25% afname 50% afname
EV/PHEV productieratio 5% of meer 20% of meer
CO2-uitstoot tijdens productie
(per auto) 15% afname 20% afname

Hoogtepunten ‘Mitsubishi Motors Environment Initiative Program 2015’
Het inrichten van het ‘Mitsubishi Motors Environment Initiative Program 2015’ bood de kans om de activiteiten en doelen van het ‘Environment Initiative Program 2010’ opnieuw te beoordelen, vanuit de vier perspectieven ‘producten en technologie’, ‘bedrijfsactiviteiten’, ‘samenwerking met de maatschappij’ en ‘bredere basis voor uitvoering’. Het leverde ook nieuwe activiteiten op voor de Mitsubishi Motors Group als geheel voor het realiseren van het ‘Mitsubishi Motors Group Environmental Vision 2020’.

1.Producten en technologie
Op het gebied van ‘producten en technologie’ zal het bedrijf haar gamma verbeteren en de afzetmarkt voor elektrisch aangedreven auto’s (EV en PHEV) vergroten. Het bedrijf zal ook nieuwe technologieën ontwikkelen om de prestaties van deze auto’s te verbeteren en systemen en organisaties opzetten voor de recycling en het hergebruik van gebruikte accu’s. Bovendien zal het bedrijf streven naar het terugdringen van de milieudruk over de gehele breedte van de levenscyclus van producten door proactief meer ‘Groene Technologieën’ te lanceren, inclusief hybride auto’s, een volgende generatie MIVEC* motor en stop/start-systeem, meer gebruik van ‘Groen Plastic’ en verbetering van het beheer van gevaarlijke stoffen in producten en materialen.

* ‘Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system’

Categorie Initiatieven Specifieke initiatieven en doelen *1
Voorkomen van de opwarming van de aarde (1)Afname CO2-uitstoot van auto’s • Voldoen aan brandstofverbruiks- en CO2-normen in Japan en andere landen
• Wereldwijde afname CO2-uitstoot van gemiddeld 25% (in vergelijking met 2005)
(2)Verbeteren EV/PHEV gamma en vergroten afzetmarkt • Introductie van de i-MiEV in de Noord-Amerikaanse en andere markten
• Lancering commerciële kleine EV in Japan in 2011
• Lancering plug-in hybride auto’s in Japan, de Verenigde Staten en Europa vanaf 2012
• EV/PHEV productieratio van ten minste 5%
(3)Ontwikkeling nieuwe technologieën ter verbetering prestaties van EV/PHEV • Verbeteren energiedichtheid accu’s
• Ontwikkeling van kleinere, lichtere onderdelen en componenten voor EV/PHEV, alsmede integreren van functies van deze onderdelen
(4)Ontwikkeling en gebruik van ‘Groene Technologieën’ • Lancering nieuwe hybride auto
• Verbetering benzinemotoren en schone dieselmotoren (meer gebruik stop/start-systeem, volgende generatie MIVEC, etc.)
• Lichtere carrosserie en componenten
• Marktintroductie ondersteuningssysteem milieuvriendelijk rijden
Recycling en grondstof-besparing (5)Ontwikkeling van nieuwe technologieën en verbetering van organisaties en systemen voor het recyclen en hergebruiken van EV/PHEV Voor gebruikte accu’s
• Ontwikkeling van recyclingtechnologie
• Opzetten van recyclingsystemen en organisaties
• Ontwikkeling van hergebruiktechnologieën en bedrijven
(6)Ontwikkeling en commercialisatie van materialen die minder grondstoffen verbruiken • Meer gebruik van “Groen Plastic” (plantaardig plastic)
(7)Verhoging efficiëntie recycling van gebruikte auto’s en onderdelen • Efficiëntie recycling gebruikte auto’s: ten minste 96% *2
• Herstel bumper bij dealerreparatie (i.p.v. vervanging) van ten minste 60%.
[is dit goed vertaald?]
Voorkomen milieuver-vuiling (8)Afzet van zuinige auto’s vergroten • Japan: doorgaan met het vergroten van de afzet van zuinige auto’s met 4 sterren
• Europa: nu al voldoen aan EURO6
• VS: voldoen aan LEVIII
• Ontwikkelingslanden: stimuleren van EURO3-5 auto’s
(9)Terugdringen gevaarlijke stoffen in producten • Opzetten en uitbreiden van gemeenschappelijke wereldwijde standaarden voor het beheer van gevaarlijke stoffen

*1 Alle doelen zijn gesteld voor het fiscaal jaar 2015, tenzij anders vermeld
*2 Gebaseerd op rekenmethodes gebruikt tijdens de 3de gezamenlijke vergadering van de Industrial Structure Council en de Central Environmental Council, 22-5-2003

2.Bedrijfsactiviteiten
Het bedrijf zal milieuactiviteiten stimuleren in alle facetten van haar werkzaamheden, inclusief product planning, ontwikkeling, productie en after sales. Het bedrijf zal ook milieunormen voor bedrijfsactiviteiten opstellen in de individuele gebieden productie, inkoop, sales en after sales, etc., en zal streven naar een verbetering van de milieu-initiatieven in heel de Mitsubishi Motors Group.

Categorie Initiatieven Specifieke initiatieven en doelen*1
Productie en transport (10) Terugdringen CO2-uitstoot per auto tijdens productie • 15% reductie van CO2-uitstoot per auto geproduceerd in Japanse en internationale fabrieken (in vergelijking met fiscaal jaar 2005)
(11) Terugdringen CO2-uitstoot per auto tijdens transport • 9% reductie van CO2-uitstoot per verkochte auto tijdens binnenlands transport (in vergelijking met fiscaal jaar 2006)
(12) Grondstoffenbesparingen en recycling tijdens productie • 45% reductie van extern verwerkt afval per auto geproduceerd in Japanse fabrieken (in vergelijking met fiscaal jaar 2005)
(13) Grondstoffenbesparingen en recycling tijdens transport • 40% reductie in staalgebruik per volume-eenheid voor KD*3 scheepscontainers in Japanse fabrieken (in vergelijking met fiscaal jaar 2006)
(14) Minder gevaarlijke stoffen laten vrijkomen tijdens productie • Reductie VOS*4 per auto tijdens het spuiten tot minder dan 35 g/m2 (carrosserie en bumpers) in Japanse fabrieken
(15) Opzetten en hanteren van milieunormen tijdens productie • Opzetten van milieurichtlijnen voor fabrieken, evaluatie en verbetering van milieuprestaties van fabrieken
Ontwikkeling, sales, diensten, en kantoren (16) Terugdringen CO2-uitstoot per auto bij non-productie faciliteiten • 5% reductie in CO2-uitstoot per auto bij Japanse faciliteiten (ontwikkelingscentra, onderdelencentra, etc.) (in vergelijking met fiscaal jaar 2010)
(17) Terugdringen CO2-uitstoot per auto bij non-productie filialen • 5% reductie in CO2-uitstoot per auto bij Japanse filialen (8 bedrijven) (in vergelijking met fiscaal jaar 2010)
• 2-5% reductie in CO2-uitstoot per auto bij internationale filialen (9 bedrijven) (in vergelijking met fiscaal jaar 2010)
(18) Opzetten en hanteren van milieunormen voor sales en diensten • Opzetten van milieurichtlijnen voor dealers, evaluatie en verbetering van milieuprestaties van dealers en service centra
Samenwerking met leveranciers (19) Verbeterd beheer van gevaarlijke stoffen in de distributieketen • Verbeterde coördinatie van de distributieketen ter verbetering van het beheer op leveranciersniveau van gevaarlijke stoffen in producten en materialen
(20) Stimuleren energie- en grondstoffenbesparing bij leveranciers • Systemen en organisaties opzetten om samenwerking met leveranciers te verbeteren
(21) Wereldwijde richtlijnen voor ‘groen inkopen’ • Richtlijnen voor ‘groen inkopen’ voor internationale leveranciers

*3 ‘Knockdowns’ (auto’s die in onderdelen geëxporteerd worden om in een lokale fabriek in elkaar gezet te worden)
*4 Vluchtige organische stoffen

3.Samenwerking met de maatschappij en een bredere basis voor uitvoering
Het bedrijf zal een actieve rol spelen bij initiatieven om de infrastructuur te creëren en bij praktijktesten die zullen leiden tot de verdere verspreiding van elektrisch aangedreven auto’s. Het zal ook met klanten en de gehele maatschappij samenwerken in de ontwikkeling van een nieuw transportsysteem. Bovendien zal het bedrijf zich inspannen om de openbaarmaking van milieu-informatie uit te breiden, en om de wederzijdse communicatie met belanghebbenden te verdiepen zodat er beter samengewerkt kan worden met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en ngo’s bij effectieve besparingsprojecten.

Categorie Initiatieven Specifieke initiatieven en doelen *1
Samenwerken aan de verspreiding van EV/PHEV (22) Samenwerken met de overheid en andere sectoren aan de verbetering van de oplaad-infrastructuur • Samenwerken met “EV/PHV Steden” voor de verbetering van de oplaad-infrastructuur
• Samenwerken met de CHAdeMO Association voor de verbetering van de oplaad-infrastructuur en het stimuleren van internationale standaardisatie
(23) Onderzoek naar Smart Grid en andere strategieën voor het gebruik van elektrische auto’s • Deelname in praktijkonderzoek naar de commercialisatie van Smart Grid
Biodiversiteit (24) Stimuleren van activiteiten als onderdeel van de Basisrichtlijnen voor het Behoud van de Biodiversiteit • Monitoren en analyseren welke impact de bedrijfsactiviteiten op de biodiversiteit hebben
• Begrip, educatie, en zelfbewustzijn over biodiversiteit stimuleren
Milieubeheer versterken (25)Stimuleren van milieubeheer dat is geïntegreerd met filialen • Het opzetten van een geïntegreerd milieubeheersysteem in samenwerking met Japanse en buitenlandse filialen
(26)Toepassing van LCA*5 tijdens productontwikkeling uitbreiden • Systemen verbeteren die tijdens de ontwikkeling van een nieuwe auto de CO2-uitstoot tijdens de hele levenscyclus evalueren
(27) Openbaarmaking van milieu-informatie en milieucommunicatie verbeteren • Verbetering openbaarmaking informatie bij milieuaccounting etc. in milieurapporten en op de website

• Stimuleren van milieucommunicatie met belanghebbenden
(28)Stimuleren van systematisch milieueducatie • Stimuleren van milieu-educatie per functieniveau en business unit
*5 Levenscyclusanalyse

www.mitsubishi-motors.nl